Jaarverslag 2019

Voorwoord

Het jaar 2019 was een jaar dat zich kenmerkte zich door het doorgevoerde beleid uit 2017. Ook een jaar waarin wij halverwege werden opgeschrikt door het overlijden van een van onze vrijwilligers. Janus van der Giessen was een steunpilaar voor ons allen. Recht door zee en altijd bereid om te helpen waar hij kon. We zullen hem missen.

Dankzij de geweldige inzet van de vrijwilligers is 2019 een goed jaar geweest voor de concerten en exposities qua bezoekers en inkomsten, ook de winkel heeft zijn steentje bijgedragen. De sponsoren willen wij niet vergeten want zonder hun financiële bijdragen zouden wij ons programma niet kunnen realiseren. In 2019 werden weer 12 lunchconcerten gerealiseerd.

De 4 exposities mochten zich verheugen in bezoekers die zich over het algemeen lovend uitspraken over de exposities.

Het geheel van 2019 stemt tot volle tevredenheid en is een stimulans om er 2020 weer vol tegenaan te gaan als bestuur en vrijwilligers.

Th.W.A. van Wel

voorzitter,

Het bestuur

Bestuurssamenstelling

Door het overlijden van onze voorzitter ontstond een vacature. Wij zijn blij dat deze is ingevuld door de heer van Wel. Tevens heeft de secretaris te kennen gegeven dat door omstandigheden zij haar werkzaamheden zal neerleggen, wel zal zij de taak van notulist blijven vervullen.

Het bestuur ziet er dus nu als volgt uit.

Th. W.A. van Wel                   Voorzitter

Vacature                                 Secretaris

B.A.  Moret-van Lavieren       Notulist  

  1. Baan   Penningmeester
  2. Vernhout     Bestuurslid
  3. Struik     Bestuurslid

A.J. van der Kruk                     Bestuurslid

Vacature                                 Bestuurslid

Structuur Stichting

Naast het bestuur bestaan er drie commissies namelijk:

Commissie Lunchconcerten

Commissie Expositie

Commissie Winkel

Iedere commissie bestaat uit een aantal vrijwilligers met een commissievoorzitter. De voorzitters van de lunchconcerten- en expositie commissies zijn aanwezig in de eerste en laatste bestuursvergadering van het jaar.

De commissies vergaderen een aantal malen per jaar om de zaken voor de lunchconcerten en de exposities vorm te geven.

Tevens zijn er een zestal “sleutelmannen”, hun werk bestaat uit het aansturen van de gastvrouwen, het ontvangen van bezoekers, de bezoekers wegwijs maken en het openen en sluiten van de kerk.

Uiteraard kunnen wij niet alle werkzaamheden hier uit de doeken doen, maar het zijn er vele.

Vrijwilligers

Fijn is het om te melden dat er enkele vrijwilligers bijgekomen zijn. Droevig is het plotseling overlijden van een van onze vrijwilligers. Door zijn overlijden viel er een flink gat in het dienstenrooster. Dankzij alle vrijwilligers werden de extra diensten in een kort tijdsbestek “ingeroosterd”. Hulde aan iedereen die daaraan heeft meegewerkt. Een paar vrijwilligers hebben wel 16 diensten gedraaid in de Grote Kerk. Dat is erg veel. Het bestuur heeft zijn waardering hiervoor uitgesproken. In alle programma’s van de lunchconcerten hebben wij oproepen gedaan voor vrijwilligers. Helaas heeft niemand zich aangemeld. Het aantal vrijwilligers is gelijk gebleven aan dat van 2018.   Het betekent dat men veel diensten moet doen om de kerk open te houden gedurende de zomermaanden. Dat vindt het bestuur een onhoudbare situatie. Daarom hebben wij in onze laatste vergadering van 2019 besloten om korter open te zijn. Namelijk van half juni t/m september. Het aantal donateurs is niet toegenomen in 2019.

Activiteiten

Het bestuur heeft het afgelopen jaar de contacten met donateurs, CVK, Kerkbureau e.d. die we hadden verstevigd? De nieuwe en duidelijke afspraken die gemaakt zijn werpen hun vruchten af. O.a. met kerkrentmeesters betreffende het gebruik van de kerk tijdens openingstijden van de Grote Kerk voor lunchconcerten en exposities. Tevens zijn duidelijke afspraken gemaakt voor het mede financieren van activiteiten betreffende het onderhoud van de kerk. Daarover wordt “zo is afgesproken” in februari van ieder jaar overleg gevoerd. Deze afspraken hebben er voor gezorgd dat er geen noemenswaardige miscommunicatie is geweest.

Lunchconcerten

Afbeelding1In 2019 werden er 12 lunchconcerten gerealiseerd. Waren er in 2018 in totaal 2700 bezoekers tijdens de concerten. Dit jaar waren dat er ca 2800. Er waren vier concerten bij met rond de 300 bezoekers per concert Het bestuur is zeer tevreden met het aantal bezoekers. Vocaal en instrumentaal waren de concerten stuk voor stuk van een hoog niveau. Het is een mooi concertseizoen geweest. Het wordt een uitdaging om dit in 2020 te overtreffen.

De voorzitter van de lunchconcertencommissie heeft begin 2019 te kennen gegeven dat hij een stapje terug wilde doen. De commissie heeft een nieuwe vrijwilliger gevonden die het werk mede wil oppakken. Van af deze plek wil het bestuur zijn waardering uitspreken voor alle jaren dat Jan Idema de lunchconcerten “samen met de andere commissieleden” heeft vorm gegeven. Op dit moment is de Commissie Lunchconcerten druk bezig met het programma voor 2020.

Primery Sources

Exposities

In 2019 zijn er weer “zo als gebruikelijk” 4 exposities geweest.

Afbeelding2Namelijk van de Autonome Maandagschilders, Hannelieke van de Beek, Liannne Sterk-van der Plaat en Fotograaf Ronnie Dankelman van het Lilianefonds. Drie exposities waren verrassend van samenstelling en was de moeite waard om te bekijken. De expositie van Lianne Sterk trok veel bezoekers. De expositie van het Lilianefonds werd door de bezoekers het minst gewaardeerd. Over de vier exposities verdeeld hebben wij 2314 bezoekers mogen verwelkomen. Een flinke vooruitgang. Wel moeten wij opmerken dat veel bezoekers niet allen voor de exposities maar ook voor het kerkgebouw kwamen. Toch vonden veel van de bezoekers de exposities zeer de moeite waard. In 2020 zijn er twee exposities gepland.

 

Winkel

Ook dit jaar hebben een aantal dames zich met enthousiasme ingezet voor het winkeltje. Met zorg zijn weer voorwerpen ingekocht. De verkoop in 2019 is beduidend meer dan die van 2018. Zowel Hannelieke van de Beek als Lianne Sterk hebben veel kaarten van hun geëxposeerde werk verkocht.

Website

In de website werden geen structurele veranderingen doorgevoerd.

Het aantal virtuele bezoekers op de website is verder toegenomen.

Communicatie

chang duong Sj0iMtq Z4w unsplash KopieWij schenken nog steeds veel aandacht aan publiciteit. Via de plaatselijke kranten is altijd getracht om aankondigingen van lunchconcerten en exposities te plaatsen. Dit is helaas niet altijd gelukt. Het heeft wel altijd op de websites van de twee plaatselijke kranten gestaan. In het Algemeen Dagblad hebben de aankondigingen van de lunchconcerten en de exposities gestaan. Ook op de website van Mooi Gorkum zijn berichten geplaatst. Op de matrixborden in de gemeente Gorinchem hebben altijd mededelingen gestaan. Voor de exposities zijn nieuwsbrieven gestuurd naar o.a. raadsleden, het college van B&W en een groot aantal belangstellenden. En er zijn verdere afspraken gemaakt met het nieuwe bestuur van de culturele route en met het Huis van Inspiratie.

Financiën

bank note banknote banknotes bill 259251 KopieDe bezoekersaantallen en daarmee ook de opbrengst vertoonden in 2019 een stijgende lijn. Wij mochten een plus van meer dan 15% boeken. De vrijwillige bijdragen van bezoekers tijdens concerten, exposities en de opbrengsten van winkel en koffieschenken zijn weer op het niveau van voor 2017. Dankzij de sponsorgelden konden we de honoraria van de artiesten van de lunchconcerten weer betalen. Al met al is er weer een positief saldo bijgeschreven op de rekening van de Stichting Vrienden van de Grote Kerk.

In 2019 zijn er nog geen aanvragen binnen gekomen voor bijdragen aan de onderhoudskosten van de Grote Kerk. Begin 2020 zullen we weer afspraken hierover maken.

Hieronder vind u de verkorte balans van 2019.

Resultatenoverzicht

       
   

2019

 

2018

Baten:

       
         

Stortingen

 

€     6.716,83

 

€     5.793,65

Donatie

 

€     1.895,00

 

€     1.578,00

Sponsoring Lunchconcerten

 

€     4.945,86

 

€     4.727,13

Exposities

 

€         600,00

 

€         700,00

Verkopen winkel

 

€     1.441,62

 

€         757,15

Rondleidingen

 

€           80,00

   

Rente

 

€             4,51

 

€           10,18

Diverse verkopen

 

€           84,00

 

€           12,50

Eenmalige gift

 

€         315,00

 

€                 -  

         
   

€     16.082,82

 

€     13.578,61

Lasten:

       
         

Exploitatiekosten

 

€         516,40

 

€     1.274,00

Lunchconcerten

 

€     6.808,13

 

€     6.405,99

Winkel

 

€         959,09

 

€         454,03

Diversen

 

€         332,55

 

€     4.244,68

Bankkosten

 

€         147,04

 

€         153,32

         
   

€       8.763,21

 

€     12.532,02

         

Winst/Verlies

 

€       7.319,61

 

€       1.046,59

         
         

Beginsaldo per 1 januari.

 

€     1.896,70

 

€   12.084,29

Bij saldo winst

 

€     7.319,61

 

€     1.046,59

Subtotaal

 

€     9.216,31

 

€   13.130,88

Bij:

opnamen spaarrekening

€                 -  

 

€   15.000,00

Af:

stortingen op spaarrekening

€             4,51

 

€           10,18

Af:

Bijdrage Onderh./Restauratiekosten

   

€   26.224,00

Eindsaldo per 31 december.

 

€       9.211,80

 

€       1.896,70

Balans per 31 december

     

2019

 

2018

                 

Activa

Raborekeningen

Betaalrekening

 

€   9.211,80

 

€ 1.896,70

     

Spaarrekening

 

€ 32.715,46

 

€ 32.710,95

                 
           

€ 41.927,26

 

€ 34.607,65

                 
                 
 

Totaal activa

     

€ 41.927,26

 

€ 34.607,65

                 
                 
                 

Passiva

Vermogen per 31 december

   

€ 41.927,26

 

€ 34.607,65

 

Jaarverslag 2018

Voorwoord

Het Stichtingsjaar 2018 was een jaar dat zich kenmerkte door het beleid dat verleden jaar is ingezet en nu gecontinueerd is. Tevens het jaar dat wij afscheid hebben moeten nemen van onze voorzitter de heer A. van Huuksloot.

Wij dragen hem mee in ons hart.

Dankzij de geweldige  inzet van de  vrijwilligers  is 2018 een goed jaar geweest voor de concerten en exposities qua bezoekers en inkomsten. De winkel en de koffiehoek hebben eveneens een steentje bijgedragen. Ook de sponsoren willen wij niet vergeten, want zonder hun financiële bijdragen zouden wij ons programma niet kunnen realiseren. Zodoende hebben wij dit jaar weer 12 lunchconcerten gerealiseerd, zonder in te boeten op de kwaliteit.

De exposities vonden ook gretig aftrek, velen, “individuen of groepen”, meldden zich aan met de vraag te mogen exposeren. Reden waarom de commissie uitgebreid kon kiezen uit de kandidaten en zich vol overgave kon storten op kwalitatieve invullingen.

Het geheel van 2018 stemt tot volle tevredenheid en dat is een stimulans om er in 2019 weer vol tegenaan te gaan als bestuur en vrijwilligers.

Th.W.A. van Wel

 voorzitter

 

Het bestuur

Bestuurssamenstelling

Door het overlijden van onze voorzitter ontstond een vacature. Wij zijn blij dat deze is ingevuld door de heer van Wel. Tevens heeft de secretaris door verandering in de werksituatie haar werkzaamheden neergelegd. Wel zal zij de taak van notulist blijven vervullen.

Het bestuur ziet er dus nu als volgt uit.

Th. W.A. van Wel                    Voorzitter

Vacature                                 Secretaris

B.A.  Moret-van Lavieren       Notulist   

  1. Baan Penningmeester
  2. Vernhout Bestuurslid
  3. Struik Bestuurslid

A.J. van der Kruk                     Bestuurslid

Vacature                                 Bestuurslid

Structuur Stichting

Naast het bestuur bestaan er drie commissies namelijk:

Commissie Lunchconcerten

Commissie Expositie

Commissie Winkel

Iedere commissie bestaat uit een aantal vrijwilligers met een commissievoorzitter. De voorzitters van de eerste twee waren aanwezig in de eerste en laatste bestuursvergadering.

De commissies vergaderden een aantal malen om de zaken voor de lunchconcerten en de exposities vorm te geven.

Tevens zijn er een zestal “sleutelmannen”. Hun werk bestaat uit het aansturen van de gastvrouwen, het ontvangen van bezoekers, hen wegwijs maken en openen en sluiten van de kerk.

Uiteraard kunnen wij niet alle werkzaamheden hier uit de doeken doen, maar het zijn er vele.

Vrijwilligers

people 3152585 960 720

Vier vrijwilligers hebben in de loop van dit jaar te kennen gegeven te stoppen met vrijwilligerswerk. Fijn is het om te melden dat er ook een aantal vrijwilligers is bijgekomen. Ook was er de oproep in een aantal artikelen in o.a. nieuwsbrieven en Kruispunt zich aan te melden voor dit mooie werk.   Over de response op onze oproepen is het bestuur teleurgesteld. Niemand heeft zich aangemeld.  Dat vinden wij jammer, want samen moeten wij het onderhoud van dit mooie gebouw ondersteunen. Minder vrijwilligers betekent dat men meer diensten moet doen om de kerk open te houden gedurende de zomermaanden. Tevens constateren wij dat de vrijwilligers ouder worden en er geen “jongeren” bijkomen die willen meehelpen aan de doelen van “de Vrienden”.  Het aantal donateurs is niet toegenomen in 2018.

De Stichting is sinds 2017 bezig om e-mailadressen van de donateurs te achterhalen. Dit is voor de communicatie veel gemakkelijker. Ondanks dat dit niet vlot verloopt hebben wij het merendeel van de adressen binnen.

 

Activiteiten

Het bestuur heeft het afgelopen jaar benut om contacten die we hadden weer aan te halen. Er zijn nieuwe en duidelijke afspraken gemaakt. O.a. met kerkrentmeesters betreffende het gebruik van de kerk tijdens openingstijden van de Grote Kerk voor lunchconcerten en exposities. Tevens zijn duidelijke afspraken gemaakt voor het mede financieren van activiteiten betreffende het onderhoud van de kerk. Daarover wordt “zo is afgesproken” in februari van ieder jaar overleg gevoerd. Verder is de aanvraag Culturele ANBI voor de stichting gehonoreerd door de belastingdienst. Hierdoor is het mogelijk voor donateurs en sponsoren fiscaal aantrekkelijk te doneren of te sponseren. Verder zijn alle gegevens bij de KvK bijgewerkt. Door de vacature van secretaris is er nu een tijdelijk secretariaatsadres. Het bezoekadres is gewijzigd in Groenmarkt 7, 4201EE te Gorinchem.

Lunchconcerten

0902 gwyneth wentink kuvaaja ei tiedossa 1920x1020

Dit jaar zijn er 12 lunchconcerten gerealiseerd. er waren in totaal 2700 bezoekers tijdens de concerten. 200 meer dan in 2017.  een gemiddelde van 225 per concert.  Er was een uitschieter bij namelijk het concert van Gwyneth Wentink met 350 bezoekers en bij drie concerten telden wij 250 bezoekers. Het bestuur is zeer  tevreden met het aantal bezoekers. Vocaal en instrumentaal waren de concerten stuk voor stuk van een hoog niveau. Het is een mooi concertseizoen geweest. Het wordt een uitdaging om dit in 2019 te overtreffen. Op dit moment is de Commissie Lunchconcerten druk bezig hier vorm aan te geven.

 

Exposities

In 2018 zijn er weer “zo als gebruikelijk” 4 exposities geweest.

Drie exposities waren van plaatselijke groepen namelijk Outsiders Art, Fotoclub “ De ontspanner” en de Autonome maandagschilders. Alle exposities waren verrassend van samenstelling en de moeite van het bekijken waard. De expositie van René Tramper trok veel bezoekers. Over de vier exposities verdeeld hebben wij 1700 bezoekers mogen verwelkomen. Minder dus dan vorig jaar maar verklaarbaar. Voor 2019 zijn alweer 4 expositie gepland.

Winkel

Dit jaar hebben een aantal dames zich met enthousiasme ingezet voor het winkeltje. Met zorg zijn weer voorwerpen ingekocht. De verkoop in 2018 is minder dan die van 2017. De oorzaak is dat verkoop van kaarten na de expositie van Rieteke Hoogendoorn in 2017 is ingezakt.

Website

In samenwerking met websitebouwer en sponsor Frissit is in 2018 een extra tabblad  “ANBI” toegevoegd. Tevens is onderaan op de homepage het privacyreglement toegevoegd. Het aantal virtuele bezoekers op de website is verder toegenomen.

Communicatie

feedback 2990424 960 720Wij geven nog steeds veel aandacht aan publiciteit. Via de plaatselijke kranten is altijd getracht om aankondigingen van lunchconcerten en exposities te plaatsen. Dit is helaas niet altijd gelukt. Het heeft wel altijd op de websites van de twee plaatselijke kranten gestaan. Ook op de matrixborden in de gemeente Gorinchem hebben altijd mededelingen gestaan. Voor de exposities zijn nieuwsbrieven gestuurd naar o.a. raadsleden, het college van B&W en een groot aantal belangstellenden.  Er zijn afspraken gemaakt met het nieuwe bestuur van de culturele route en met het Huis van Inspiratie. 

 

Financiën

money 2696238 960 720

De bezoekersaantallen en daarmee ook de opbrengst vertoonden in 2018 een stijgende lijn, wij mochten een plus van 10% boeken. De vrijwillige bijdragen van bezoekers tijdens concerten, exposities en de opbrengsten van  winkel en koffieschenken zijn weer op het niveau van voor 2017. Dankzij de

sponsorgelden konden we de honoraria van de artiesten van de lunchconcerten weer betalen. Al met al is er weer een positief saldo bijgeschreven op de rekening van de Vrienden van de Grote Kerk.

Dit jaar hebben er gesprekken plaats gevonden tussen bestuur en de CvK. Er waren posten voor het onderhoud van de kerk die niet door monumentenzorg waren gehonoreerd. Het bestuur van de Vrienden van de Grote Kerk hebben dan ook besloten om deze posten voor haar rekening te nemen. Er is een bedrag van ruim € 26000,-- overgemaakt naar de CvK voor het onderhoud van de Grote Kerk

Hieronder vindt u de verkorte balans van 2018.

Balans per 31 december 

     

2018

 

2017

                 

Activa

Rabo-rekeningen

Betaalrekening

 

 €    1.896,70

 

 € 12.084,29

     

Spaarrekening

 

 € 32.710,95

 

 € 47.700,77

                 
           

 € 34.607,65

 

 € 59.785,06

                 
                 
 

Totaal activa

     

 € 34.607,65

 

 € 59.785,06

                 
                 
                 

Passiva

Vermogen per 31 december 

   

 € 34.607,65

 

 € 59.785,06

Resultatenoverzicht

       
   

2018

 

2017

Baten:

       
         

Stortingen

 

 €     5.793,65

 

 €    5.752,09

Donatie

 

 €     1.578,00

 

 €    1.577,50

Sponsoring Lunchconcerten

 

 €     4.727,13

 

 €    5.751,26

Exposities

 

 €         700,00

 

 €       700,00

Verkopen winkel

 

 €         757,15

 

 €    1.685,20

Rente

 

 €           10,18

 

 €          57,70

Diverse verkopen

 

 €           12,50

 

 €            6,25

Eenmalige gift

 

 €                  -  

 

 €                 -  

         
   

 €   13.578,61

 

 € 15.530,00

Lasten:

       
         

Exploitatiekosten

 

 €     1.274,00

 

 €       537,64

Bijdrage Onderhoud / Restauratiekosten

 €   26.224,00

 

 €                 -  

Lunchconcerten

 

 €     6.405,99

 

 €    6.860,15

Winkel

 

 €         454,03

 

 €       679,48

Diversen, w.o. restauratie wandkleed

 

 €     4.244,68

 

 €          72,70

Bankkosten

 

 €         153,32

 

 €       150,38

         
   

 €   38.756,02

 

 €    8.300,35

         

Winst/Verlies

 

 € -25.177,41

 

 €    7.229,65