Verslag 2022

Voorwoord

2022 was het jaar waarin de Stichting weer alles uit de kast kon trekken zonder rekening te houden met het Covid virus. Lunchcommissie en expositiecommissie konden weer aan de gang gaan met het budget wat ze ter beschikking hadden gekregen van het bestuur. Wel worstelen wij nog steeds met te weinig vrijwilligers. Zowel gastvrouwen als gastheren komen we te kort om de openingstijden te realiseren die we willen. Er is een nieuw boekje gemaakt over de geschiedenis van de kerken die in het centrum van Gorinchem hebben gestaan en natuurlijk niet in de laatste plaats het huidige kerkgebouw. Het boekje is in ons winkeltje te koop. De bezoekers die we mochten verwelkomen in het gebouw hebben weer kunnen genieten van de architectuur. De waardering is terug gevonden in de hogere opbrengsten van “de Toren” bij de uitgang van de kerk.

Th.W.A. van Wel

voorzitter,

Het bestuur

Binnen het bestuur is afscheid genomen van een bestuurslid. Wat geldt voor de werving van vrijwilligers is ook het geval bij de werving van bestuursleden. Werk en gezin komen eerst, daarna vrije tijd. En een bijdrage aan de samenleving komt er bekaaid af. Helaas zijn dat de feiten, jammer. De vacatures zijn nog niet ingevuld.

Het bestuur ziet er dus nu als volgt uit.

Th. W.A. van Wel                    Voorzitter

Vacature                                 Secretaris

B.A.  Moret-van Lavieren        Notulist  

  1. Baan   Penningmeester
  2. Struik     Bestuurslid

A.J. van der Kruk                     Bestuurslid

Vacature                                 Bestuurslid

Structuur Stichting

Naast het bestuur bestaan er drie commissies namelijk:

Commissie Lunchconcerten

Commissie Expositie

Commissie Winkel

Iedere commissie bestaat uit een aantal vrijwilligers met een commissievoorzitter. De voorzitters van de lunchconcerten- en expositie commissies zijn aanwezig in de eerste en laatste bestuursvergadering van het jaar. De commissies vergaderen een aantal malen per jaar om de zaken voor de lunchconcerten en de exposities vorm te geven.

Tevens zijn er acht “sleutelmannen”, hun werk bestaat uit het aansturen van de gastvrouwen en gastheren, het ontvangen van bezoekers, de bezoekers wegwijs maken en het openen en sluiten van de kerk.

Uiteraard kunnen wij niet alle werkzaamheden hier uit de doeken doen, maar het zijn er vele.

Vrijwilligers

vrijwilligers 2022Het aantal vrijwilligers is dit jaar stabiel gebleven. Jan Snijders heeft het aansturen van de vrijwilligers overgenomen en heeft rooster voor de vrijwilligers gemaakt. Drie nieuwe gastvrouwen zijn dit jaar begonnen. Dat waren er niet voldoende om onze openingstijden dezelfde te laten zijn als in 2019. We waren dus genoodzaakt om weer op zaterdagochtend dicht te blijven. Fijn dat we hulp kregen van de cursisten van Neeltje Alblas. Een aantal van hen heeft meegedraaid in het rooster ten tijde van de expositie “Verborgen Verleden” Heel veel dank daarvoor!

Vele handen maken het werk licht, dus zijn we nog steeds op zoek naar versterking! Mocht u dit lezen en zich afvragen: is gastvrouw of heer zijn of bestuurslid Van de Stichting Vrienden van de Grote Kerk wat voor mij, dan kunt u altijd contact met ons opnemen of tijdens onze openingstijden binnen te lopen. Het is dankbaar werk om aan bezoekers te vertellen over de geschiedenis en wat er nu nog wat er te zien is in de Kerk. Als bestuurslid kunt u ook een bijdrage leveren aan de activiteiten van onze Stichting.

Activiteiten

Het bestuur heeft uiteraard weer de gebruikelijke contacten gehad met externe partijen. Tijdens de openingsuren hebben we veel bezoekers mogen ontvangen zeker nadat Gorinchem “door de ANWB” was gekozen tot vestingstad van het jaar in 2021. De uitzending waarbij “De van Rossums” Gorinchem bezochten en het televisieprogramma dat werd uitgezonden heeft het bezoekersaantal goed gedaan. Op de culturele zondagen in juni, juli, augustus en september is de kerk ook open geweest voor bezoekers.

IMG 0042 KopieOp Nationale Monumenten- en Orgeldag heeft Arjan Versluis drie maal een korte rondleiding en kleine demonstraties verzorgd op en bij het orgel. Veel bezoekers hebben de trap naar de orgelzolder bestegen, de meesten kwamen zeer enthousiast terug. En aan het eind van de dag heeft het Gorcum Boys Choir ook een openbare repetitie gegeven. Daarna bleef de kerk open voor een Evensong met medewerking van hetzelfde koor. Volgend jaar gaan we het zeker weer doen. 272 bezoekers mochten wij ontvangen

Lunchconcerten

concerten2020De lunchconcerten zijn minder bezocht dan we gehoopt hadden. Per concert kwamen er tussen de 100 en 250 bezoekers. De concerten waren van uitstekende kwaliteit en ook zeer gevarieerd. Een enkele keer was er wel een zelfde genre achter elkaar gepland maar dat kwam doordat in de eerste opzet geschoven was. Immers de musici moeten ook nog beschikbaar zijn op de betreffende datum. De bezoekers hebben erg genoten wat tot uitdrukking kwam in de aan de uitgang gehouden collectes, men heeft ruimhartig gegeven. Maar door het kleinere aantal bezoekers hebben de concerten minder opgebracht dan in 2022.

Exposities

IMG 2109 KopieDe expositiecommissie doet ieder jaar zijn uiterste best om exposities samen te stellen die passen binnen een kerkgebouw waar ieder zondag nog kerkdiensten worden gehouden. De expositie Verloren Werelden van de Autonome Maandagschilders o.l.v. Neeltje Alblas paste daarin goed was de mening van het bestuur en de expositiecommissie echter vanuit de wijkgemeente stad hebben enkele kerkgangers bezwaren geuit. We hebben dit opgelost zonder dat de bezoekers dit hebben gemerkt. Bij de bezoekers heeft de expositie wel veel mooie reacties opgeleverd.

20220801 123109 KopieDe expositie van Anja Terlouw heeft erg veel succes opgeleverd mede doordat zij vrijwel altijd aanwezig was tijdens de openingsuren van haar expositie. Veel bezoekers hebben haar aquarellen met veel waardering bekeken. Liefst 6 aquarellen zijn verkocht. Een erg mooi resultaat, ook omdat de opbrengsten ten goede kwam aan twee projecten in Oeganda m.b.t. dove en gehandicapte kinderen.

Winkel

Voor 2022 heeft een aantal dames zich weer met enthousiasme ingezet voor het winkeltje. De inkoop van artikelen was dit jaar niet nodig, er was genoeg voorraad. Het is trouwens lastig om artikelen te vinden die passen binnen ons assortiment. De omzet was goed dit jaar. Op maandagochtend is de Kerk altijd open voor diegenen die behoefte hebben aan een moment van meditatie, een gesprek of zomaar voor een kop koffie. Ook tijdens deze ochtenden zijn er artikelen verkocht.

Website

Op de website werden geen structurele veranderingen doorgevoerd. Wel is in Google Map te zien op welke tijden de Kerk open is. Tevens kunnen we zien hoeveel mensen de Grote Kerk een route zoeken naar het gebouw. Gemiddeld zijn dat er een 40 per maand.

Communicatie

communicatie 2020Via de plaatselijke kranten is getracht om informatie over de lunchconcerten en exposities te plaatsen. Dat is niet in alle gevallen gelukt. Dat vinden we jammer. Wel kon het op de websites van die kranten geplaatst worden. Op de site van Mooi Gorkum zijn alle concerten en exposities ook geplaatst. Ook in de mededelingenkastjes aan de kerk hebben de aankondigingen gehangen. Via ons gedrukte jaarprogramma (oplage 1200 ex.) hebben velen kennis gemaakt met al onze activiteiten. De folder voor donateurs heeft geen nieuwe donateurs opgeleverd.

Op de folder staat verouderde informatie, op de agenda van het bestuur komt dit jaar de nieuwe folder te staan.

 

Financiën

Afbeelding4De toezegging van de sponsoren zijn voor 2022 weer binnengekomen. We hebben dit jaar een nieuwe sponsor mogen begroeten n.l. Stichting De Haan. Sponsoren die verleden jaar hun bijdragen hadden verhoogd i.v.m. Covid hebben dat dit jaar weer toegezegd, waarvoor dank! De gemeente Gorinchem heeft dat ook weer gedaan, ook hen zijn wij dank verschuldigd. Tenslotte zijn wij zijn alle sponsoren dankbaar voor hun bijdragen. Zonder hen zijn we niet in staat om concerten en exposities te organiseren. Tevens zijn we blij met de ruimhartige gaven bij de collectes aan het einde van de concerten.      

Hieronder vind u de verkorte balans van 2022.

Resultatenoverzicht

           
   

2022

 

2021

 

2019

Baten:

           
             

Stortingen

 

€     5.191,97

 

€     6.038,82

 

€   6.716,83

Donatie

 

€     1.235,00

 

€     1.870,00

 

€   1.895,00

Sponsoring Lunchconcerten

 

€     5.500,00

 

€     5.000,00

 

€   4.945,86

Exposities

 

€         663,40

 

€         347,50

 

€       600,00

Verkopen winkel

 

€         549,00

 

€         958,18

 

€   1.441,62

Rondleidingen

 

€                  -    

 

€                 -  

 

€         80,00

Rente

 

€             3,27

 

€             3,27

 

€           4,51

Diverse verkopen

 

€                 -  

 

€                 -  

 

€         84,00

Eenmalige gift

 

€     5.543,68

 

€                 -  

 

€       315,00

             
   

€     18.686,32

 

€     14.217,77

 

€ 16.082,82

Lasten:

           
             

Exploitatiekosten

 

€         465,46

 

€         202,72

 

€       516,40

Lunchconcerten

 

€     7.557,30

 

€     7.412,98

 

€   6.808,13

Winkel

 

€           61,91

 

€         596,66

 

€       959,09

Diversen

 

€         396,90

 

€         245,83

 

€       332,55

Bankkosten

 

€         134,52

 

€         154,15

 

€       147,04

             
   

€       8.616,09

 

€       8.612,34

 

€     8.763,21

             

Winst/Verlies

 

€     10.070,23

 

€       5.605,43

 

€     7.319,61

             
             

Beginsaldo per 1 januari.

 

€   11.978,49

 

€     6.144,57

 

€   1.896,70

Bij saldo winst

 

€   10.070,23

 

€     5.605,43

 

€   7.319,61

Subtotaal

 

€   22.048,72

 

€   11.750,00

 

€   9.216,31

Bij:

opnamen spaarrekening

€                 -  

 

€                 -  

 

€                 -  

Af:

Kas

€                 -  

 

€       -231,76

 

€                 -  

Af:

stortingen op spaarrekening

€             3,27

 

€             3,27

 

€           4,51

Af:

Bijdrage Onderh./Restauratiekosten

€                 -  

 

€                -    

 

€                 -  

Eindsaldo per 31 december.

 

€     22.045,45

 

€     11.978,49

 

€     9.211,80

 

 

Jaarverslag 2021

Voorwoord

Het was een jaar waarin we lang in het ongewisse bleven of- en wanneer we de activiteiten van de Vrienden van de Grote Kerk konden starten.

Covid 19 hield ons voor het tweede jaar in zijn greep, veel maatregelen werden afgekondigd, maar zouden die gevolgen voor De Vrienden van de Grote Kerk hebben en net als 2020 tot gevolg hebben dat we alles zouden moeten cancelen. In een vergadering van het bestuur begin mei 2021 waren de verwachtingen m.b.t. het virus zodanig dat alle voorbereidingen voor de concerten en exposities door konden gaan. Ook bezoekers voor het kerkgebouw zouden weer kunnen genieten van de architectuur, zowel buiten als binnen. 

Th.W.A. van Wel

voorzitter,

 

Het bestuur

Binnen het bestuur zijn geen veranderingen te melden. Ook de vacatures zijn nog niet ingevuld.

Het bestuur ziet er dus nu als volgt uit.

Th. W.A. van Wel                      Voorzitter

Vacature                                   Secretaris

B.A.  Moret-van Lavieren        Notulist   

  1. Baan                                     Penningmeester
  2. Heijkoop                              Bestuurslid
  3. Struik                                    Bestuurslid

A.J. van der Kruk                      Bestuurslid

Vacature                                    Bestuurslid

Structuur Stichting

Naast het bestuur bestaan er drie commissies namelijk:

Commissie Lunchconcerten

Commissie Expositie

Commissie Winkel

Iedere commissie bestaat uit een aantal vrijwilligers met een commissievoorzitter. De voorzitters van de lunchconcerten- en expositie commissies zijn aanwezig in de eerste en laatste bestuursvergadering van het jaar. De commissies vergaderen een aantal malen per jaar om de zaken voor de lunchconcerten en de exposities vorm te geven.

Tevens zijn er acht “sleutelmannen”, hun werk bestaat uit het aansturen van de gastvrouwen en gastheren, het ontvangen van bezoekers, de bezoekers wegwijs maken en het openen en sluiten van de kerk.

Uiteraard kunnen wij niet alle werkzaamheden hier noemen, maar het zijn er vele.

Vrijwilligers

vrijwilligers 2020Het aantal vrijwilligers is dit jaar stabiel gebleven. Ton Heijkoop heeft voor dit jaar het rooster voor de vrijwilligers gemaakt. Na een oproep in de nieuwsbrieven van de PKN geledingen in Gorinchem hebben zich vier nieuwe gastvrouwen – heren gemeld. Na een introductie zijn drie overgebleven die vol enthousiasme aan de gang zijn gegaan. Heel fijn en welkom. Maar dat waren er niet voldoende om onze openingstijden te handhaven. We waren genoodzaakt om de zaterdagochtend dicht te blijven.

Vele handen maken het werk licht, we zijn nog steeds op zoek naar versterking!   Mocht u dit lezen en zich afvragen: is gastvrouw of heer zijn in de Grote Kerk wat voor mij, dan kunt u altijd contact met ons opnemen of tijdens onze openingstijden binnen lopen. Het is dankbaar werk om aan bezoekers te vertellen over wat er te zien is in de Kerk en te vertellen over de geschiedenis van de Kerk.

 

Activiteiten

Het bestuur heeft uiteraard weer de gebruikelijke contacten gehad met externe partijen. Tijdens de openingsuren hebben we veel bezoekers mogen ontvangen zeker nadat Gorinchem “door de ANWB” was gekozen tot vestingstad van het jaar. Het bezoekers aantal verdubbelde daardoor. Op de culturele zondagen in juni, juli, augustus en september is de kerk ook open geweest voor bezoekers.

Op Nationale Monumenten- en Orgeldag heeft Arjan Versluis drie maal een korte rondleiding en een kleine demonstraties verzorgd op en bij het orgel. Veel bezoekers hebben de trap naar de orgelzolder bestegen, de meesten kwamen zeer enthousiast terug. De Christelijke Oratoriumvereniging (COV) heeft in de middag een optreden verzorgd en aan het eind van de dag heeft het Gorcum Boys Choir ook een openbare repetitie gegeven. Deze dag is zeker voor herhaling vatbaar. Liefst 339 bezoekers mochten wij ontvangen

Lunchconcerten

Lunchconcert 2021Door de maatregelen m.b.t. Covid 19 zijn de lunchconcerten minder bezocht dan we gehoopt hadden. Des al niet te min waren de concerten van uitstekende kwaliteit. De bezoekers hebben erg genoten wat tot uitdrukking kwam in de aan de uitgang gehouden collectes.

 

 

 

Exposities

exposities 2021De beide exposanten die gepland stonden voor 2020 hadden aangegeven om te exposeren in 2021. Beiden hebben woord gehouden. De expositie Er is licht van de Autonome Maandagschilders o.l.v. Neeltje Alblas heeft veel mooie reacties opgeleverd. de expositie van Jopie Minnaard (‘Openbaerieng’ in beeld en ander werk) heeft evenzeer veel succes opgeleverd, ook de boeken en kaarten gingen in het winkeltje grif van de hand. Tevens zijn een viertal werken van Jopie verkocht.

Winkel

Voor 2021 hadden een aantal dames zich met enthousiasme ingezet voor het winkeltje. Met zorg zijn weer voorwerpen ingekocht. De omzet was dit jaar goed mede door de boeken en kaarten van Jopie Minnaard. Op maandagochtend is de Kerk altijd open voor diegene die behoefte hebben aan een moment van meditatie, een gesprek of zomaar voor een kop koffie. Ook tijdens deze ochtenden is er verkocht.

Website

In de website werden geen structurele veranderingen doorgevoerd. Wel kunnen we constateren dat de website steeds beter bezocht wordt.

Communicatie

comunicatie 2021Via de plaatselijke kranten is getracht om informatie over de lunchconcerten en exposities te plaatsen. Dat is niet in alle gevallen gelukt. Dat vinden we jammer. Wel kon het op de websites van die kranten geplaats worden. Op de site van Mooi Gorkum zijn alle concerten en exposities geplaatst. Ook in de mededelingenkastjes aan de kerk hebben de aankondigingen gehangen. Via ons gedrukte jaarprogramma (oplage 1200 ex.) hebben velen kennis gemaakt met al onze activiteiten. De folder voor donateurs heeft geen nieuwe donateurs opgeleverd.

Op de folder staat nu verouderde informatie, we moeten nadenken of een nieuwe folder zin heeft.

 

Financiën

financien 2021De toezegging van de sponsoren zijn voor 2021 wel binnengekomen. Slechts een sponsor liet het afweten Jammer. Een tweetal sponsoren hebben dit jaar hun bijdrage verhoogd waarbij één het toegezegde bedrag had verdubbeld in het kader van de Covid perikelen. De gemeente Gorinchem heeft ook een ruimere subsidie gegeven. Wij zijn alle sponsoren dankbaar voor hun bijdragen. Zonder hen zijn we niet in staat om concerten en exposities te organiseren. Tevens zijn we blij met de ruimhartige gaven bij de collectes aan het einde van de concerten.       

 

 

Hieronder vind u de verkorte balans van 2021.

Resultatenoverzicht

 
 

2021

 

2020

 

2019

Baten:

         

Stortingen

€ 6.038,82

 

€ 117,81

 

€ 6.716,83

Donatie

€ 1.870,00

 

€ 700,00

 

€ 1.895,00

Sponsoring Lunchconcerten

€ 5.000,00

 

€ 750,00

 

€ 4.945,86

Exposities

€ 347,50

 

€ -

 

€ 600,00

Verkopen winkel

€ 958,18

 

€ 113,95

 

€ 1.441,62

Rondleidingen

€ -

 

€ -

 

€ 80,00

Rente

€ 3,27

 

€ 3,27

 

€ 4,51

Diverse verkopen

€ -

 

€ -

 

€ 84,00

Eenmalige gift

€ -

 

€ -

 

€ 315,00

 

€ 14.217,77

 

€ 1.685,03

 

€ 16.082,82

Lasten:

         

Exploitatiekosten

€ 202,72

 

€ 129,70

 

€ 516,40

Lunchconcerten

€ 7.412,98

 

€ 218,00

 

€ 6.808,13

Winkel

€ 596,66

 

€ 12,95

 

€ 959,09

Diversen

€ 245,83

 

€ 49,61

 

€ 332,55

Bankkosten

€ 154,15

 

€ 119,39

 

€ 147,04

 

€ 8.612,34

 

€ 529,65

 

€ 8.763,21

Winst/Verlies

€ 5.605,43

 

€ 1.155,38

 

€ 7.319,61

Beginsaldo per 1 januari.

€ 6.144,57

 

€ 9.211,80

 

€ 1.896,70

Bij saldo winst

€ 5.605,43

 

€ 1.155,38

 

€ 7.319,61

Subtotaal

€ 11.750,00

 

€ 10.367,18

 

€ 9.216,31

Bij: opnamen spaarrekening

€ -

 

€ -

 

€ -

Af: Kas

€ -231,76

 

€ 231,76

 

€ -

Af: stortingen op spaarrekening

€ 3,27

 

€ 3,27

 

€ 4,51

Af: Bijdrage Onderhoud./Restauratiekosten

€ -

 

€ 3.987,58

 

€ -

Eindsaldo per 31 december.

€ 11.978,49

 

€ 6.144,57

 

€ 9.211,80

 

€ 11.978,49